Acatistul Sfântului Ioan Casian Daco - Romanul

 

Acatist publicat pentru prima data cu ocazia hramului Mănăstirii Ioan Casian în anul 2008 

cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

 

C O N D A C U L 1

 

Făcându-te cuvios, te-ai dat lui Dumnezeu şi,

luminându-te cu faptele cele bune, mărite Ioan

Casian, ca un soare ai strălucit cu lumina

dumnezeieştilor tale învăţături, luminând inimile
credincioşilor celor ce pururea te cinstesc. Pentru
aceasta cu deadinsul roagă-te lui Hristos Dumnezeu
pentru cei ce cu dragoste fierbinte te laudă pe tine:
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

I C O S U L 1

 

Preacuviosului părintelui nostru Ioan Casian,
îndrumătorul evlaviei celei drepte, bucuria îngerilor,
lauda monahilor şi mângâierea sihaştrilor, cel mai
dulce crin înmiresmat odrăslit de pământul Dobrogei,
din inimă cântări aşa să-i aducem:
Bucură-te, insuflat teolog sclipitor şi smerit rugător!
Bucură-te, al Apusului luminător!
Bucură-te, îngerească nevoinţă!
Bucură-te, a sihaştrilor dreaptă socotinţă!
Bucură-te, oglindire de splendori cereşti!
Bucură-te, că multora pricină de mântuire eşti!
Bucură-te, lumină scoasă de sub obroc!
Bucură-te, dascăl al rugăciunii de foc!
Bucură-te, oază cu apă vie ce-ai adăpat pe cei însetaţi!
Bucură-te, pildă de prietenie, despre care şi învăţai
către fraţi!
Bucură-te, izvor cristalin al dogmelor drepte!
Bucură-te, iscusit lămuritor al virtuţii şi despre ale ei
trepte!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

CONDACUL AL 2 - LEA

 

Răsărind în sânul unei familii înstărite şi de
neam ales, încă din copilărie te-ai dăruit studiului
Sfintei Scripturi, precum şi celui al ştiinţelor, al
literaturii şi al filosofiei, culegând ca albina din multe
flori nectarul înţelepciunii, şi, semănându-ţi
seminţele virtuţilor, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

 

I C O S U L A L 2 – L E A

 

Deşi inima părinţilor tăi „era plină de evlavie”
şi „îţi asigurau toate ale traiului, scutindu-te de orice
griji”, ba chiar ai spus că lor „le datorai sporirea cea
duhovnicească”, totuşi, tânăr fiind, Sfinte Ioane,
însoţit de prietenul tău Gherman, te-ai smuls din
sânul cald al familiei pentru a te face ostaş al
Împăratului Ceresc, plecând din frumoasa ta Sciţie,
pentru care aşa te fericim:
Bucură-te, mlădiţă din dobrogeană viţă!
Bucură-te, vlăstar în curţile evlaviei răsărit!
Bucură-te, cel ce de mic nevoinţa şi studiul ai
îndrăgit!
Bucură-te, că nu doar creşterea trupească ci şi
sufletească o datorai părinţilor!
Bucură-te, cel ce din copilărie ai stat în preajma
călugărilor!
Bucură-te, stâlpare minunată de măslin bine roditor!
Bucură-te, că tinereţea scitică ţi-a fost aurora
virtuţilor!
Bucură-te, că de fraged ai arătat înţelepciunea
cărunteţilor!
Bucură-te, că pentru Hristos te-ai lepădat de plăcerile
tinereţii, de părinţi, de patrie şi de toată averea!
Bucură-te, că jugul cel bun al lui Hristos ţi-a fost mai
dulce decât mierea!
Bucură-te, că prin această dogoare a dragostei
Apostolului iubirii te-ai asemănat, al cărui nume îl şi
purtai!
Bucură-te, că prin pustnicia timpurie şi înaltă lui Ioan
Botezătorul te asemănai!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 3 - L E A

 

De la Tomis ai plecat în Ţara Sfântă şi te-ai
călugărit la o mânăstire din Betleem, lângă peştera în
care S-a născut Hristos, aducându-te Lui ardere de tot
în fiecare zi şi cântând cu îngerii: Aliluia!

 

I C O S U L A L 3 - L E A

 

Noi, neputincioşii de astăzi, minunându-ne de
mărimea de suflet şi aspra nevoinţă de care te-ai
învrednicit, de smerenia şi curăţia care ostenelile cele
multe ţi-au îndulcit şi prin care altoirea harului în
inimă ai primit, într-un glas îţi cântăm:
Bucură-te, cel ce prin smerenie şi ascultare ai pus
temelia vieţii călugăreşti!
Bucură-te, că te-ai depărtat de mângâierea searbădă a
celor lumeşti!
Bucură-te, că începutul plin de osârdie prevestea
măsura plinătăţii duhovniceşti!
Bucură-te, că fiecărei vârste i-ai cules cele mai
îmbelşugate roade cereşti!
Bucură-te, că pe Sfântul Gherman „frate, nu prin
sânge ci în duh” îl numeai!
Bucură-te, că şi prin această prietenie sporeai!
Bucură-te, că prin osteneală, post şi ascultare trupul îl
supuneai!
Bucură-te, cel ce prin smerenie şi priveghere cugetul
ţi-l curăţai!
Bucură-te, cel ce prin smerenie şi curăţie harul
dreptei judecăţi ai dobândit!
Bucură-te, că acest har cu paşi repezi şi siguri te-a
călăuzit!
Bucură-te, că smerita cugetare ca răsuflarea ţi-a
devenit!
Bucură-te, că smerenia şi în pătrunderea Scripturii tea
iscusit!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 4 - L E A

 

Potolind prin nevoinţe statornice săltările
trupului, dumnezeiescule părinte, şi încununându-te
cu sfintele fapte bune, adăpându-ţi inima cu pâraiele
lacrimilor, te-ai unit cu Hristos, Căruia, te rugăm să-I
ceri curăţire de greşeli pentru noi, cei ce cu dragoste
te lăudăm şi cinstim sfântă prăznuirea ta, cântând:
Aliluia!

 

I C O S U L A L 4 - L E A

 

În mânăstirea voastră din Betleem s-a
închinoviat un bătrân pe nume Pinufie, care s-a
dovedit apoi a fi un îmbunătăţit şi vestit stareţ al unei
mânăstiri din Egipt pe care o părăsise pentru
smerenie. De la el aflând despre marea şi minunata
vatră de duhovnicie monahală din Egipt, te-ai
învăpăiat de dorul unor mai înalte nevoinţe, pentru
care primeşte de la noi aceste cântări:
Bucură-te, că de dorul lui Hristos erai învăpăiat!
Bucură-te, că de smerenia Sfântului Pinufie te-ai
minunat!
Bucură-te, că întâi prin el despre Egiptul monahal ai
aflat!
Bucură-te, că în chilia voastră a fost găzduit!
Bucură-te, că el a fost primul mare bătrân cu care teai
împrietenit!
Bucură-te, că pildele de virtute le căutai!
Bucură-te, că bătrânilor duhovniceşti urmai!
Bucură-te, că de aceşti sfinţi cu evlavie te apropiai!
Bucură-te, cel ce de copil ai fost de învăţătură iubitor!
Bucură-te, că în căutarea rugăciunii curate ai fost
stăruitor!
Bucură-te, că aveai dor să înveţi înalte treptele de
rugăciune!
Bucură-te, că te păstrai lui Hristos ferit de
întinăciune!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 5 - L E A

 

Ne eşti pildă vie de ortodoxie şi călugărie,
sfinte părinte, căci mort fiind pentru faptele şi
plăcerile lumii, ai pătruns înţelesul Crucii, sub taina
căreia viaţa toată ai trăit şi ai înflorit cu
dumnezeieştile virtuţi, din primăvara vieţii cântând
lui Dumnezeu: Aliluia!

 

I C O S U L A L 5 - L E A

 

Ca un cerb însetat ai alergat la izvoarele apelor
duhovniceşti, punând mereu suişuri în inima ta şi
mergând din putere în putere ca un viteaz ostaş al lui
Hristos, pentru care cu bucurie îţi strigăm:
Bucură-te, duhovnicească privighetoare!
Bucură-te, turturea de pustie iubitoare!
Bucură-te, candelă mereu luminătoare!
Bucură-te, stejar cu înaltă coroană!
Bucură-te, roditoare livadă dobrogeană!
Bucură-te, bunule atlet al lui Hristos!
Bucură-te, porumbel gingaş şi preafrumos!
Bucură-te, că te-ai hrănit din păşunea Scripturilor ca
o căprioară înţelegătoare!
Bucură-te, că celor însetaţi de Har le-ai fost adăpare!
Bucură-te, că celor întunecaţi le-ai fost luminare!
Bucură-te, sprijin celor plăpânzi în duh!
Bucură-te, înmiresmat văzduh!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L  6 - L E A

 

Aprins de râvna dumnezeiască pentru viaţa
îngerească, ai mers cu Sfântul Gherman să culegi
nectarul cel dulce din florile alese ale pustiei egiptene,
înflorită atunci ca o oază de înaltă duhovnicie, spre a
cânta cu sfinţii părinţi: Aliluia!

 

I C O S U L A L 6 - L E A

 

Cu binecuvântarea părinţilor din Betleem ai
plecat în Egipt, unde te-ai împărtăşit din experienţa
duhovnicească şi sfinţenia celor mai îmbunătăţiţi
bătrâni, sub povăţuirea cărora ţi-ai întocmit urzeala
lăuntrică a virtuţilor, a cărei mireasmă a pătruns şi în
cărţile tale şi care ne minunează pe noi cei ce-ţi
cântăm:
Bucură-te, că la „universitatea pustiei” ai ucenicit!
Bucură-te, că puterile dumnezeieşti sufletul ţi-au
hrănit!
Bucură-te, că faţă de lume erai răstignit!
Bucură-te, că de frica lui Dumnezeu erai pironit!
Bucură-te, că pe sfinţi cu lacrimi îi rugai să te-nveţe!
Bucură-te, că puneai în faptă ale lor învăţături şi
poveţe!
Bucură-te, credinţă tare şi râvnă înflăcărată!
Bucură-te, inimă umbrită de har şi luminată!
Bucură-te, că în Egipt ai fost pelerin spre Ierusalimul
desăvârşirii!
Bucură-te, corabie plină de bunătăţi ajunsă în portul
mântuirii!
Bucură-te, că de la Avva Moise ai învăţat scopul vieţii
monahale!
Bucură-te, că marele Pafnutie ţi-a luminat cărările
tale!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 7 - L E A

 

Adânca sărăcie, umbletul desculţ în pustie, a
singurătăţilor apăsare, căratul apei pe umeri din
depărtare, desele metanii, ştiinţă şi fapte, veghea rugii
de noapte, flămânzenia, truda, nesomnul, încordarea
minţii, prihănirea de sine, tăierea voii sunt doar o
parte din uneltele care ţi-au şlefuit strigătul inimii
către Hristos, de la Care cunună ai luat giuvaerul de
foc al dragostei.
Ucenicia şi ostăşia duhovnicească pe lângă
marii bătrâni ai pustiei comori în inima ta au
învistierit, căci învăţăturile lor ţi-au luminat calea ca
stele pe cer, şi, urmându-le cu statornicie, ai ajuns la
limanul ceresc să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

 

I C O S U L A L 7 - L E A

 

Râul dumnezeieştilor tale virtuţi, din Dobrogea
natală pornit, primeşte în Egipt noi afluenţi de har şi
învăţături duhovniceşti, mai îmbelşugat decât albia
Nilului sporind. Acolo vrăjmaşul de obşte a uneltit să
te alunge din noua ta patrie monahală, dar primeşte
de la noi aceste flori de cântări:
Bucură-te, diamant al răbdării!
Bucură-te, măsură a înfrânării!
Bucură-te, neîntinată oglindă a contemplării!
Bucură-te, dogoarea rugăciunii!
Bucură-te, adiere a nestricăciunii!
Bucură-te, ucenicie cu multă luare-aminte!
Bucură-te, că ţi-ai cultivat gândurile sfinte!
Bucură-te, inimă caldă şi clară precum cerul de vară!
Bucură-te, că în Egipt te-a ispitit nostalgia de ţară!
Bucură-te, că bine te-ai luptat cu dorul de părinţi!
Bucură-te, că aceste cugete le-ai mărturisit către
sfinţi!
Bucură-te, că în Egipt ai deprins strâmta cale a
rugătorilor!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 8 - L E A

 

Întrucât în Egipt s-a lucrat nedreaptă bănuială
şi tulburare împotriva cetei monahilor din pustie, ai
plecat spre Constantinopol, unde, găsind oblăduirea
dumnezeiescului Ioan Gură de Aur, ai cântat: Aliluia!

 

I C O S U L A L 8 - L E A

 

Ai trecut cu vederea dragostea ta pentru
liniştea pustiei şi ai rămas în capitala Imperiului de
Răsărit, fermecat fiind de curăţia, adâncimea, buna
cuvioşie şi strălucitoarea podoabă a graiurilor de aur
ale sfântului patriarh Ioan, de la care ai deprins
dogmele cele drepte, lăsându-le predanie nouă celor
ce-ţi cântăm:
Bucură-te, că la Ţarigrad te-ai refugiat!
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Gherman o
comoară de har aţi aflat!
Bucură-te, că de învăţătura Sfântului Ioan Hrisostom
v-aţi îndulcit!
Bucură-te, că şi în cetate ca un călugăr te-ai nevoit!
Bucură-te, că Sfântul Ioan ca pe un călugăr
îmbunătăţit te-a descoperit!
Bucură-te, că sfântul patriarh întru diacon te-a
hirotonit!
Bucură-te, că şi la slujirea Bisericii te-ai ostenit!
Bucură-te, făclie scoasă de sub obroc!
Bucură-te, păzitor al rugăciunii de foc!
Bucură-te, cel ce ai avut mari povăţuitori
duhovniceşti!
Bucură-te, vlăstar vrednic al vulturilor cereşti!
Bucură-te, îndrumător al îndrumătorilor!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 9 - L E A

 

Ca să arăţi recunoştinţa şi dragostea către
sfântul cel cu graiuri de aur ai scris în cartea Despre
întruparea Domnului că eşti opera şi ucenicul lui
Ioan. Lăudând recunoştinţa şi dragostea ta, cântăm
Domnului împreună cu tine: Aliluia!

 

I C O S U L A L 9 - L E A

 

La a doua nedreaptă surghiunire a Sfântului
Ioan Gură de Aur, din dragoste de fiu şi credincioşie
faţă de marele tău învăţător ai mers împreună cu
Sfântul Gherman să duci solia şi mesajul de durere al
Bisericii din Constantinopol către Biserica Romei.
Rugămu-te să arăţi şi dragostea ta de părinte faţă de
fiii tăi care îţi cântă unele ca acestea:
Bucură-te, credincios ucenic al marelui învăţător!
Bucură-te, că la necazul său te-ai arătat săritor!
Bucură-te, că pentru Ioan spre Roma ai călătorit!
Bucură-te, că spre aceasta împreună cu Sfântul
Gherman te-ai ostenit!
Bucură-te, că la Roma cu papa Inochentie te-ai
întâlnit!
Bucură-te, că i-aţi arătat năpăstuirea lui Ioan prin viu
grai şi prin scrisoare!
Bucură-te, că în tot locul lucrai paza gândului şi a
păcii interioare!
Bucură-te, că osteneala voastră a avut rod!
Bucură-te, că şi papa îndrăgea pe Sfântul Ioan cel
iubit de norod!
Bucură-te, că pentru un timp la Roma te-ai stabilit!
Bucură-te, că acolo ai fost preoţit!
Bucură-te, că şi la Roma cu virtutea ai strălucit!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 10 - L E A

 

Întrucât nu se poate ascunde cetatea pe munte,
nici făclia nu se pune sub obroc, ci în sfeşnic ca să
lumineze tuturor, după rânduiala lui Dumnezeu ai
ajuns în Galia unde ţi-ai desăvârşit chemarea, căci de
acolo bunătăţile crescute întru tine şi-au revărsat
harurile asupra întregii Biserici şi asupra celor ce te
prăznuiesc cu dragoste şi cântă lui Dumnezeu:
Aliluia!

 

I C O S U L A L 10 - L E A

 

În vechiul port şi marea cetate a Marsiliei ai
cules pentru toţi roadele coapte ale nevoinţelor tale,
căci două mânăstiri ai zidit, pe altele povăţuindu-le, şi
acolo ai scris cărţi de suflet ziditoare, cu rânduielile
monahale şi cu învăţături adânci care acoperă
întreaga felurime a trebuinţelor duhovniceşti,
înţelepţind pe toţi ce le citesc şi-ţi cântă ţie:
Bucură-te, străfulgerare cu Har!
Bucură-te, că ai arătat al dogmelor hotar!
Bucură-te, că ai călăuzit ca un far!
Bucură-te, curgere de ape limpezi şi line!
Bucură-te, că, citindu-te, ne descoperi pe noi nouă
înşine!
Bucură-te, că pe mulţi i-ai condus spre desăvârşire!
Bucură-te, că ai propovăduit curăţia inimii drept
iubire!
Bucură-te, iscusinţă şi meşteşug în liniştire!
Bucură-te, duhovnicească matcă pentru o prisacă de
mânăstiri!
Bucură-te, că te-ai făcut părtaş dumnezeieştii firi!
Bucură-te, îngerească şi negrăită cuviinţă!
Bucură-te, neostoită sârguinţă!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 11 - L E A

 

Ca şi astăzi, în acea vreme străveche şi plină de
păgânătate, secerişul era mult şi lucrătorii puţini, dar
Domnul secerişului te-a aşezat pe tine, vrednicule de
sfinţenie, ca întemeietor şi îndrumător al
monahismului din Apus, care de atunci cântă: Aliluia!

 

I C O S U L A L 11 - L E A

 

Strălucind în înălţime prin faptă şi prin cuvânt
ca o stea venită de la Răsărit, ai luminat tot Apusul,
căruia i-ai încredinţat prin dumnezeieştile tale
învăţături duhul tradiţiei răsăritene dreptmăritoare.
Şi întemeietor fiind al teologiei monahale de limbă
latină, te-ai făcut lumină celor ce-ţi cântă ţie cu
dragoste:
Bucură-te, că ai strălucit prin faptă şi prin cuvânt!
Bucură-te, punte între Răsărit şi Apus, între cer şi
pământ!
Bucură-te, preacuvios şi iscusit cârmaci!
Bucură-te, predicator şi ritor dibaci!
Bucură-te, că monahismului din Apus eşti doică şi
întemeietor!
Bucură-te, că cetelor călugăreşti te-ai făcut înger
înaintestătător!
Bucură-te, că te-ai făcut multora pricină de sfinţire!
Bucură-te, liman de mântuire!
Bucură-te, înzestrat scriitor!
Bucură-te, călugăr smerit şi râvnitor!
Bucură-te, că ne-ai dăruit armele luminii!
Bucură-te, cel ce ai scris că scopul nostru este curăţia
inimii!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 12 - L E A

 

Ca unul ce ai semănat cu lacrimi, cu bucurie ai
secerat, preafericite, luând de la Domnul răsplata
potrivită ostenelilor tale, pururea bucurându-te şi
văzând pe fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin
împrejurul mesei tale cântând: Aliluia!

 

I C O S U L A L 12 - L E A

 

După fericita mutare la mult-doritul tău

Hristos, roadele şi seminţele propovăduirilor tale s-au
semănat în toată Europa, - din Italia, Elveţia, Franţa,
Bizanţ până în Irlanda. Şi, adăpând cu îmbelşugare
din izvoarele limpezi ale Ortodoxiei pe cei însetaţi, ai
devenit unul din cei mai citiţi şi mai profunzi scriitori
duhovniceşti din Apus, bucurându-ne cu scrierile tale
şi pe noi de pe plaiul tău natal, care-ţi cântăm:
Bucură-te, că sufletelor te-ai arătat doctor
duhovnicesc!
Bucură-te, blând păstor sufletesc!
Bucură-te, cel ce în înţelepciune cu heruvimii te
asemănai!
Bucură-te, cel ce aprins ca serafimii pe Hristos Îl
doreai!
Bucură-te, minte de Dumnezeu înţelepţită!
Bucură-te, inimă încălzită cu Har şi smerită!
Bucură-te, voinţă întreagă şi oţelită!
Bucură-te, al teologilor izvod!
Bucură-te, holdă plină de rod!
Bucură-te, sporire şi balsam pentru norod!
Bucură-te, că pe toţi filosofii i-ai covârşit în
înţelepciune!
Bucură-te, stâlp de foc în rugăciune!
Bucură-te, Sfinte Ioane Casian, părinte al
nevoitorilor!

 

C O N D A C U L A L 13 - L E A

 

O, preacuvioase părinte al nostru, Sfinte Ioane
Casian, cel ce ai urmat calea cea strâmtă a Crucii lui
Hristos şi nicidecum nu te-ai abătut de la puritatea
Sfintei Tradiţii Ortodoxe, cel ce ai bună îndrăzneală
către Stăpânul Hristos, roagă-te ca şi noi să urmăm
cărărilor mântuirii arătate de tine prin pildă vie şi
scris, ca, prin căinţă, duh de jertfă, nevoinţă cu
mărime de suflet şi dragoste să ne unim cu Hristos şi
să moştenim veşnicele bunătăţi cereşti, cântând
împreună cu tine: Aliluia! (de trei ori)